Bare grønn

Salgsbetingelser

Baregrønn

Vilkår og betingelser

OVERSIKT

Dette nettstedet drives av Bare Grønn – Orgnr 921573669. I hele siden brukes “Vi”, “oss” og “vår” som refererer til Baregronn.no | Baregronn.com og dens produkter, tjenester, informasjon og verktøy. Ved å bruke denne siden eller ved kjøp aksepterer bruker vilkår og betingelser som er nevnt i denne siden og informasjon som følger via lenker tilknyttet produkter og sider.

Disse vilkårene gjelder for alle brukere av nettstedet, inkludert brukere som
er navigerer i siden, er leverandører, kunder, selgere og / eller bidragsytere til innhold.

Vennligst les disse vilkårene for bruk nøye før du åpner eller bruker vår nettside. Ved å få tilgang til eller bruke noen deler av nettstedet, godtar du å være bundet av disse vilkårene for bruk.

Hvis du ikke godtar alle vilkårene i denne avtalen, kan du ikke få tilgang til nettside eller bruke noen tjenester. Hvis disse vilkårene for tjeneste anses som et tilbud, er akseptet uttrykkelig begrenset til disse vilkårene for bruk. Eventuelle nye funksjoner eller verktøy som legges til i dagens butikk, blir også være underlagt vilkårene for bruk.

Du kan alltid finne den nyeste versjonen av våre vilkår og betingelser på denne siden, som er også tilgjengelig via lenke ved utsjekking.

Vi forbeholder oss retten til å oppdatere, endre eller erstatte deler av disse vilkårene for å legge ut oppdateringer og / eller endringer på nettstedet vårt.

Det er ditt ansvar å sjekke denne siden regelmessig for endringer. Din fortsatte bruk av nettsiden eller tilgang til sider etter oppdateringer eller endringer av vilkår utgjør aksept av disse endringene. Vår side bruker domenene baregronn.com og baregronn.no .

 

SALGSVILKÅR FOR NORGE

Priser 

Alle priser er inkludert mva.

*Porto, fraktkostnader og ekspedisjonsgebyr kommer i tillegg

 

Porto og gebyr

Ved bestilling fra nettbutikk tilkommer det i tillegg til produktpris

I tillegg til porto/fraktkostnader kommer et ekspedisjonsgebyr på 39 kroner.

 

Leveringstid

Varene blir normalt sendt i løpet av 3- 5 dager. Varene sendes med Posten/Bring.

Bestillinger inntil 1 kg sendes vanligvis med brevpost, som normalt tar 2-7 dager i Norge.

For større bestillinger til private kunder og postboksadresser, benyttes normalt Servicepakke som kan hentes på postkontoret etter ca. en uke. Melding blir sendt mottaker fra Posten/Bring.

For pakker over 1 kg til menigheter og organisasjoner er det normalt å benytte Bedriftspakke dør til dør. Det tar normalt 1-7 dager.

 

Reklamasjon

Vi erstatter varer med feiltrykk eller andre defekter.

Ta kontakt med en av våre kundekonsulenter på info@baregronn.com og send oss gjerne et bilde av produktet. Dersom varen er påført skade under frakt, skal mottaker sende reklamasjon til Posten Norge.

 

Bestillinger til utlandet

For forsendelser til andre land gjelder samme betingelser som for bestillinger innenlands. Porto, fraktkostnader og ekspedisjonsgebyr, tillegg for sporing og forsikring kr 300,-

tilsvarer gjeldende priser med Posten/Bring.

 

GENERELLE SALGSVILKÅR:
Vi i Bare Grønn Nordic Green vil at du skal føle deg trygg når du handler av oss på www.baregronn.com , Her velger du selv om du vil betale varen med kort eller om du ønsker å motta forhåndsfaktura, som må være innbetalt før varen sendes.

Partene
Selger

Bare Grønn – Nordic Green
Orgnr 921573669
Kaptein Oppegaardvei 9
1064 Oslo
kontakt:info@baregronn.com

Innledning:

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandels- loven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder.

 

Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opp- lysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er av- talt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbe- stemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

 

Partene

Selger er [Navn], [Kontaktadresse], [e-post],   [organisasjonsnummer],  og betegnes i det følgende som  selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.

 

Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

 

Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har fore- kommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tids- punkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etter- følgende faktura.

Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillings- løsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestil- lingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt

ANGRERETT

Kjøp i Norge, privatkunder (ikke B2B)

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

 • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
 • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
 • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

Forsinkelse og manglende levering – kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelseheve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

 

KJØPERENS RETTIGHETER OG REKLAMASJONSFRIST

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

 

Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyl- lelse dersom det foreligger en hindring som selge- ren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving av kjøper

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggs- fristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Heving av selger

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fris- ten, kan selger heve kjøpet.

 • Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i hen- hold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpe- summen etter forsinkelsesrenteloven. Ved man- glende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.
 • Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens  faktiske  utlegg  for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

 

Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unn- gått, eller overvunnet følgene av.

Mangel ved  varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpe- summen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomfø- ringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangs- punktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelps- forsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette inne- bærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangel- full og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet set- tes lik mangelens betydning for kjøperen.

Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbruker- kjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti inne- bærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopp- lysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopp- lysningsloven, kun innhente og lagre de person- opplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbe- stemte tilfelle.

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvis- ter i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mek- ling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

 

GENERELLE VILKÅR FOR BRUK AV SIDEN

SEKSJON 1 – ONLINE BUTIKK VILKÅR

Ved å akseptere våre salgsvilkår og bruksbetingelser erklærer du at du er over 18år og at de andre i din husstand som bruker siden har din tillatelse til å bruke nettstedet.

Du kan Ikke bruk våre produkter for ulovlig eller uautorisert formål eller kan eller ved bruk av tjenester bryte  noen lover i din jurisdiksjon, (inkludert men ikke begrenset til lov om opphavsrett). Du må ikke overføre noen
wormholes eller virus eller noen form for kode med et ødeleggende natur eller hensikt. Et brudd eller
Overtredelse av vilkårene vil resultere i en umiddelbar oppsigelse av dine tjenester.

SEKSJON 2 – GENERELLE BETINGELSER

Vi forbeholder oss retten til å nekte tjenestetilbydelse til hvem som helst, og uten spesifisering av grunnlag. Du forstår at innholdet ditt (ikke inkludert kredittkort informasjon), kan overføres ukryptert og involverer (A) overføringer over ulike nettverk; og (B) endres for å være i samsvar og tilpasses etter tekniske krav til tilkobling og overføring over nettverk eller enheter.
Kredittkortinformasjon er alltid kryptert under overføring over nettverk. Du godtar å ikke reprodusere, duplisere, kopiere, selge, videreselge eller utnytte en del eller deler av vår tjeneste, bruk av tjenesten, eller prøve å få tilgang til upublisert og utilgjengelig kontakt informasjon og data som er lagret på nettstedet der tjenesten er gitt, uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra oss. Overskriftene som brukes i denne avtalen er bare inkludert for enkelhets skyld og vil ikke begrense eller berøre vilkårene på denne siden.

 

SEKSJON 3 – NØYAKTIGHET , FULLSTENDIGHET OG TIDSPUNK PÅ INFORMASJON

Vi er ikke ansvarlige hvis informasjon tilgjengelig på dette nettstedet ikke er nøyaktig, komplett eller aktuelt. Materialet på dette nettstedet er kun gitt for generell informasjon og bør ikke påberopes eller brukes som
eneste grunnlag for å ta beslutninger uten å konsultere primære, mer nøyaktige, mer komplette eller mer tidlige kilder for informasjon. Enhver bruk av informasjon på denne siden, gjøres på eget ansvar. Dette nettstedet kan inneholde visse historiske opplysninger. Historisk informasjon som er nødvendig, er ikke oppdatert og er kun gitt for din referanse. Vi forbeholder oss retten til å endre innholdet på dette nettstedet når som helst, men vi har ingen forpliktelse til å oppdatere informasjon på nettstedet vårt. Du godtar at det er ditt ansvar å overvåke endringer på nettstedet vårt.

 

SEKSJON 4 – ENDRINGER I TJENESTE OG PRISER

Prisene på våre produkter kan endres uten varsel. Vi reserverer retten til enhver tid for å endre eller avbryte tjenesten (eller deler av tjeneste og innhold) uten varsel, når som helst. Vi er ikke ansvarlige ovenfor deg eller til enhver tredjepart for enhver endring, prisendring, suspensjon eller oppheving av tjenester og varer.

 

SEKSJON 5 – PRODUKTER OG TJENESTER

Visse produkter eller tjenester kan være tilgjengelige utelukkende online gjennom nettsiden. Disse produktene eller tjenestene kan ha begrensede mengder og er gjenstand for retur eller bytter bare i henhold til vår returpolitikk. Vi har gjort vårt ytterste for å vise mest mulig nøyaktige farger og bilder av våre produkter som vises i butikken. Vi kan ikke garantere at skjermbilde av hvilken som helst farge vil være korrekt. Vi forbeholder oss retten, men er ikke forpliktet til å begrense salg av våre produkter eller tjenester til enhver person, geografisk region eller jurisdiksjon. Vi kan utøve denne retten til hvert enkelt tilfelle. Vi
forbeholder seg retten til å begrense mengdene av produkter eller tjenester som vi tilbyr. Alle beskrivelser av produkter eller produktprising er med forbehold om endring når som helst uten varsel, etter behov. Vi forbeholder oss retten til å fjerne fra vår utvalg hvilken som helst produkt og når som helst. Enhver tilbud som gis for et produkt eller tjeneste er ugyldig, hvor disse ikke er lovlig. Vi garanterer ikke at kvaliteten på noen produkter, tjenester, informasjon eller annet materiale kjøpt eller oppnådd av deg vil oppfylle dine forventninger, eller at eventuelle feil i tjenesten vil være rettet opp.

 

SEKSJON 6 – NØYAKTIGHET AV FAKTURERINGS OG KONTOINFORMASJON

Vi forbeholder oss retten til å nekte enhver bestilling du plasserer hos oss. Vi kan etter eget skjønn, begrense eller avbryte mengder kjøpt per person, per husholdning eller per bestilling. Disse restriksjonene kan inneholde bestillinger plassert av eller under samme kundekonto, samme kredittkort, og / eller
bestillinger som bruker samme fakturering og / eller fraktadresse. I tilfelle at vi gjør en endring til eller avbestiller en bestilling, kan vi forsøke å varsle du ved å kontakte e-post og / eller faktureringsadresse / telefonnummer gitt på det tidspunktet bestillingen ble gjort. Vi forbeholder oss retten til å begrense
eller oppheve bestillinger som er direkte i strid med våre interesser og ser ut til å være konkurrende forhandlere, forhandlere eller distributører. Du godtar at du må gi oppdatert, komplett og nøyaktig kjøps- og kontoinformasjon for alle kjøp gjennom vår butikken. Du godtar at du må oppdatere kontoinformasjon tilknyttet en bestilling, relevant for kjøpet, før bestilling,  og andre informasjon, inkludert din e-postadresse og kredittkortnumre og utløpsdatoer, slik at vi kan fullføre transaksjonene og kontakten du etter behov. For mer detaljer, vennligst se vår returpolicy.

 

SEKSJON 7 – VALGFRIE VERKTØY

Vi kan gi deg tilgang til tredjepartsverktøy som vi verken overvåker, ikke har kontroll over eller tilgang til.eller Ved bruk av tredjepartsverktøy, anerkjenner du og er enig i at vi gir tilgang til slike verktøy “som det er” og “ved tilgjengelighet” uten noen garantier, representasjoner eller vilkår av noe slag og uten noen påtegning. Vi tar ikke ha noe ansvar som oppstår fra eller relatert til bruken av valgfrie tredjepartsverktøy. Eventuell bruk av valgfrie tredjepartsverktøy må godkjennes av deg og du bør gjennomgå og akseptere de vilkårene som gis av en tredje parts tjenester. Vi kan også i fremtiden tilby nye tjenester og / eller funksjoner gjennom nettstedet (inkludert utgivelse av nye verktøy og ressurser). Slike nye funksjoner og / eller tjenester skal også være underlagt til disse vilkårene for bruk.

 

SEKSJON 8 – TREDJEPARTS LINKER
Visse innhold, produkter og tjenester tilgjengelig via vår tjeneste kan inkludere materialer fra tredjeparter. Tredjeparts-koblinger på dette nettstedet kan direkte ta deg til tredjeparts nettsteder som ikke er tilknyttet oss. Vi er ikke ansvarlige for å undersøke eller evaluere innholdet eller nøyaktigheten og vi garanterer ikke og vil ikke ha noe ansvar eller ansvar eller ansvar for tredjepartsmaterialer eller nettsteder, eller for andre materialer, produkter, eller tjenester av tredjeparter som ikke er underlagt våre domener og opprettet av oss. Vi er ikke ansvarlige for noen skade eller skader knyttet til kjøp eller bruk av varer, tjenester, ressurser, innhold, eller andre transaksjoner som er gjort i forbindelse med noen tredjeparts nettsteder. Vennligst se nøye på en tredjeparts retningslinjer og praksis og sørg for at du forstår dem før du engasjerer seg i noen
transaksjon. Klager, krav, bekymringer eller spørsmål angående tredjeparts produkter bør rettes til tredjepart.

 

SEKSJON 9 – BRUKERKOMMENTARER, TILBAKEMELDINGER OG ANDRE INNSENDINGER

Hvis du på vår forespørsel, sender bestemte spesifikke innsendinger (for eksempel konkurranseoppføringer) eller uten forespørsel fra oss, sender du kreative ideer, forslag, forslag, planer eller andre materialer, enten online, med E-post, etter post, eller på annen måte (kollektivt, “Kommentarer”), er du enig i at vi når som helst, uten begrensning, rediger, kopierer, publiserer, distribuerer, oversettes og på annen måte bruke noen medium noen kommentarer som du videresender oss. Vi er og skal ikke være forpliktet (1) for å opprettholde eventuelle kommentarer som privat; (2) å betale kompensasjon for eventuelle kommentarer eller (3) å svare på eventuelle kommentarer. Vi kan, men har ingen forpliktelse til å overvåke, redigere eller fjerne innhold som etter vår eget skjønn, er ulovlig, støtende, truende, informert, ærekrenkende, pornografisk, uanstendig eller på annen måte anstrengende eller bryter med noen andres immaterielle rettigheter eller disse vilkårene for bruk . Du godtar at dine kommentarer ikke vil bryte med enhver tredjeparts rettighet, inkludert opphavsrett, varemerker, personvern, personlighet eller annen personlig eller proprietær rett. Du er videre enig i at dine kommentarer ikke vil inneholde injurierende eller ulovlig, fornærmende eller uanstendig materiale, eller inneholde et hvilket som helst datavirus eller annen malware som på noen måte kan påvirke driften av tjenesten, brukere eller et relatert nettsted. Du kan ikke bruke en falsk e-postadresse, late som å være noen andre enn deg selv, eller på annen måte villede oss eller tredjeparter om opprinnelsen til eventuelle kommentarer. Du er eneansvarlig for eventuelle kommentarer du lager og dens nøyaktighet. Vi tar ikke ansvar og tar ikke ansvar for eventuelle kommentarer postet av deg eller noen tredjepart.

 

SEKSJON 10 – PERSONLIG INFORMASJON

Din innsending av personlig informasjon gjennom butikken er styrt av vår personvernpolicy.

 

SEKSJON 11 – FEIL, UNØYAKTIGHETER OG UTELATELSER

Av og til kan det være informasjon på nettstedet vårt eller i tjenesten som inneholder typografiske feil, unøyaktigheter eller utelatelser som kan forholde seg til til produktbeskrivelser, prising, kampanjer, tilbud, produktlevering, avgifter, transittider og tilgjengelighet. Vi forbeholder oss retten til å korrigere
eventuelle feil, unøyaktigheter eller utelatelser, og for å endre eller oppdatere informasjon eller avbestillingsordrer hvis informasjon i tjenesten eller på noen beslektet nettside er unøyaktige når som helst uten varsel (inkludert etter at du har sendt inn bestillingen din). Vi forplikter oss ikke til å oppdatere, endre eller avklare informasjon i tjenesten eller på enhver relatert nettside, inkludert uten begrensning, prisinformasjon, unntatt det som kreves av loven. Ingen dato eller oppdateringsdato påført i tjenesten eller på en hvilken som helst side, bør tas som en indikasjon at all informasjon i tjenesten eller på relaterte sider har vært endret eller oppdatert.

 

SEKSJON 12 – IKKE TILLATT BRUK

I tillegg til andre forbud som angitt i vilkårene for bruk, Du er forbudt til å bruke nettstedet eller innholdet: (a) for noen ulovlig formål; (b) å oppfordre andre til å utføre eller delta i noen ulovlige handlinger; (c) for å krenke noen internasjonale, føderale, provinsielle eller statlige forskrifter, regler, lover eller lokale ordinanser; (d) å krenke på eller bryte våre immaterielle rettigheter eller den intellektuelle eiendomsrett til andre; (e) å trakassere, misbruke, fornærme, skade, defame, slander, disparage, skremmende eller diskriminere basert på kjønn, seksuell orientering, religion, etnisitet, rase, alder, nasjonal opprinnelse, eller uførhet; (f) å sende inn falsk eller villedende informasjon; (g) å laste opp eller overføre virus eller annen type ondsinnet kode som vil eller kan brukes på noen måte som vil påvirke funksjonaliteten eller driften av tjenesten eller en hvilken som helst relatert nettside, andre nettsteder eller Internett; (h) å samle inn eller spore den personlige informasjonen til andre; (i) til spam, phishing, pharm, påskudd, edderkopp, krype eller skrape; (j) for noen uanstendig eller umoral formål; eller (k) for å forstyrre eller omgå sikkerheten funksjoner i tjenesten eller et hvilket som helst relatert nettsted, andre nettsteder eller Internett. Vi forbeholder oss retten til å si opp din bruk av tjenesten eller erhver relatert nettside for å krenke noen av de forbudte anvendelsene.

 

SEKSJON 13 – ANSVARSFRASKRIVELSE AV GARANTIER; ANSVARSBEGRENSNING

Vi garanterer ikke, representerer eller forsikrer at din bruk av vår tjeneste vil være uavbrutt, rettidig, sikker eller feilfri. Vi garanterer ikke at resultatene som kan oppnås ved bruk av tjenesten vil være nøyaktig eller pålitelig. Du er enig i at vi fra tid til annen kan fjerne tjenesten for ubestemt tid eller avbryte tjenesten på for en tidsperiode, uten varsel til deg. Du er uttrykkelig enig i at din bruk av eller manglende evne til å bruke, tjenesten er på din eneste risiko. Tjenesten og alle produkter og tjenester levert til deg gjennom tjenesten er (unntatt som uttrykkelig angitt av oss) gitt ‘som den er’ og ‘som tilgjengelig’ for din bruk, uten noen representasjon, garantier eller vilkår av noe slag, enten uttrykkelig eller underforstått, inkludert alle underforståtte garantier eller betingelser for salgbarhet, leverandør kvalitet, egnelse til spesielle formål, holdbarhet, tittel og ikke-overtredelse. Ikke i noe tilfelle skal baregonn.no | Bareegronn.com, våre styremedlemmer, offiserer, ansatte, tilknyttede selskaper, agenter, entreprenører, praktikanter, leverandører, tjenesteleverandører eller lisensgivere være ansvarlig for skade, tap, krav eller direkte, indirekte, tilfeldige, straffe, spesielle eller følgeskader av noe slag, inkludert, uten begrensning mistet fortjenesten, tapte inntekter, mistet besparelser, tap av data, erstatningskostnader eller lignende skader, enten det er basert i kontrakt, holdes for tort(inkludert uaktsomhet), strengt ansvar eller på annen måte, som oppstår ved din bruk av noen av tjenesten eller noen produkter som er anskaffet bruker tjenesten, eller for andre krav relatert på noen måte til din bruk av tjenesten eller et produkt, inkludert, men ikke begrenset til, noen feil eller utelatelser i ethvert innhold, eller noe tap eller skade på noe slag pådratt som et resultat av bruken av tjenesten eller ethvert innhold (eller produkt) postet, overført, eller på annen måte gjort tilgjengelig via tjenesten, selv hvis det er informert om deres mulighet. Fordi noen stater eller jurisdiksjoner gjør ikke tillate ekskluderingen eller begrensningen av ansvar for følgeskader eller tilfeldige skader, i slike stater eller jurisdiksjoner, vår forpliktelse skal være begrenset i den maksimale grad som er tillatt i loven.

 

 

SEKSJON 14 – SKADEERSTATNING

Du samtykker i å holde skadeløs , forsvare og holde harmløs bareegronn.no | Bareegronn.com og vår
foreldre, datterselskaper, tilknyttede selskaper, partnere, offiserer, styremedlemmer, agenter, entreprenører, lisensgivere, tjenesteleverandører, underleverandører, leverandører, Interns og ansatte, ufarlig fra ethvert krav eller etterspørsel, inkludert rimelige advokaternes avgifter, laget av tredjepart på grunn av eller oppstår
ut av ditt brudd på disse vilkårene for bruk eller dokumentene de inkorporere med henvisning, eller ditt brudd på enhver lov eller rettighetene til en tredjepart.

 

SEKSJON 15 – ADSKILLELSE

I tilfelle at enhver bestemmelse i disse vilkårene er bestemt å være ulovlig, ugyldig eller uhåndterlig, skal slike forbehold likevel håndheves i den ytre grad tillatt av gjeldende lov, og den ufrivillige delen skal anses å bli avskåret fra disse vilkårene av service, slik vilje ikke påvirke gyldigheten og håndhevelse av andre gjenværende bestemmelser.

 

SEKSJON 16 – AVSLUTNING

Forpliktelsene og forpliktelsene til partene som påløper før oppsigelsesdato skal overleve oppsigelsen av denne avtalen for alle formål. Disse vilkårene for tjeneste er effektive med mindre og til avsluttet av enten deg eller oss. Du kan si opp disse vilkårene for bruk når som helst ved å varsle oss om at du ikke lenger ønsker å bruke våre tjenester, eller når du slutter å bruke nettstedet vårt. Hvis etter vårt skjønn du feiler, eller
at vi mistenker at du ikke har overholdt med vilkårene for bruk, kan vi også si opp denne avtalen når som helst og uten varsel, og du vil forbli ansvarlig for alle beløp helt til og inkludert termineringsdatoen; og / eller kan derfor nekte deg tilgang til våre tjenester (eller deler av det).

 

SEKSJON 17 – HELE AVTALEN

Hvis vi ikke foretar eller håndhever retten etter bestemmelse av disse vilkår for bruk, skal ikke dette utgjøre et frafall av denne retten. Disse vilkårene for bruk og retningslinjer eller operasjonsregler lagt ut av oss på dette nettstedet eller med hensyn til tjenesten utgjør en del av hele avtalen og forståelsen mellom deg og oss og styre din bruk av tjenesten, erstattet eventuelle tidligere eller samtidige avtaler, kommunikasjon og forslag, enten muntlig eller skriftlig, mellom deg og oss (inkludert, men ikke begrenset til, noen tidligere versjoner av vilkårene i servicen). Noen tvetydigheter i tolkningen av disse vilkårene i tjenesten skal ikke tolkes mot den skisserende parti.

 

SEKSJON 18 – GJELDENDE LOV

Disse vilkårene for bruk og eventuelle separate avtaler der vi leverer deg tjenester skal styres av og tolkes i samsvar med Norges lover.

 

SEKSJON 19 – ENDRINGER I VILKÅR FOR BRUK

Du kan vurdere den nyeste versjonen av vilkårene for bruk til enhver tid på denne siden. Vi forbeholder oss retten, etter eget skjønn, til å oppdate, endre eller erstatt noen del av disse vilkårene for å legge ut
oppdateringer og endringer på vår nettside. Det er ditt ansvar å sjekke Vår nettside regelmessig for endringer. Din fortsatte bruk av eller tilgang til vår nettside eller tjenesten etter postering av eventuelle endringer i disse vilkår for bruk utgjør aksept av disse endringene.

 

SEKSJON 20 – KONTAKTINFORMASJON
Spørsmål om vilkårene for bruk skal sendes til oss på info@baregronn.com

 

 

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
0
  0
  Your Cart
  Your cart is emptyReturn to Shop